برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب
این نمایشگاه به مدت 4 روز از تاریخ 11 مهر الی 14 مهر با حضور شرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.