نمایشگاه ها همواره بهترین محل برای بازاریابی و توسعه تجارت و اقتصاد کشور بوده اند لذا مجلس به تصویب قوانینی که منجر به حمایت از نمایشگاه ها خواهد شد چراغ سبز نشان داد.
در شرایط اقتصادی امروزی نمایشگاه ها بهترین مکان برای حمایت از تولید داخلی و معرفی محصولات به مشتریان داخلی و خصوصا خارجی می باشند و می توانند برای محصولات خود بازاریابی و باعث رونق اقتصادی شرکت های نوپا خود شوند لذا حمایت از این صنعت همواره می تواند موجب افزایش رشد اقصادی کشور شود.