تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان


نمایشگاه نمایشگاه خودروهای مدرن و کالسیک -اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-03-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه کاال و محصوالت ایرانی، دکوراسیون و تزیینات خانگی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-03-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگی و کاالی خواب-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-03-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه تخصصی تشریفات-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-02-28 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-02 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه مد، پوشاک و لباس-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-02-28 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-02 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-02-21 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-24 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه تخصصی الستیک، پالستیک، ماشین آالت و تجهیزات وابسته-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-02-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه دهه فجر-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-02-05 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-08 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمبن نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی فرآوری ،بسته بندی ،محصوالت و خدمات وابسته-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-02-05 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-08 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت خودرو-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-01-28 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بهره وری آب وانرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-01-17 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-20 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-01-09 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-12 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2019-01-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-12-26 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-29 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه صنایع خالق-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-12-20 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی - صادراتی فرش دستباف-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-12-11 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تجهیزات صنعتی، کارگاهی ، ابزارآالت و نظافت صنعتی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-12-04 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-07 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دهمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزیینی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-11-27 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-30 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-11-27 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-30 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-11-20 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-23 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-11-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه کتاب -اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-10-31 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-06 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه سوغات و هدایا-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-10-22 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و یکیمین نمایشگاه بینالمللی جامع صنعت ساختمان -اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-10-03 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-06 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-09-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-28 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی و راهداری، معدنی، ساختمانی -اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-09-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-28 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-09-05 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نهمین نمایشگاه اختصاصی مبلمان شهری-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-08-29 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نوزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-08-29 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-08-21 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-25 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه ششمین نمایشگاه تخصصی سالمت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-08-14 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و محصوالت بهداشتی، آرایشی، شوینده ها -اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-08-14 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دهمین نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-08-07 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-10 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه ششمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-07-31 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-03 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات حفاظتی، پلیسی، آتش نشانی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-07-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی، امالک و مستغالت-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-07-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگهای قیمتی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-07-15 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-20 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع چوب، ماشینآالت، یراقآالت و مواد اولیه-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-07-05 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-08 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-06-27 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-30 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه تجهیزات هتلداری، رستوران، فست فود و کافی شاپ-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-06-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-06-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه جهیزیه، ملزومات، تشریفات و تسهیالت ازدواج-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-06-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-05-26 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، گیاهان دارویی، ماهیان تزیینی ، فرآورده های طبیعی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-05-15 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-19 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، مجموعهها و صنایع وابسته خودرو-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-05-09 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-12 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ،معادن و صنایع وابسته-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-04-30 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک - خودرو موتور سیکلت و انواع پاکروها-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-04-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-04-26 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی-اصفهان-97

تاریخ شروع: 2018-04-18 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-04-21 00:00:00 +0000 +0000
دید24 چیست؟

متن توضیحات دید ۲۴