ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردي ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. امروزه نمایشگاه ها به عنوان یک کانال برای معرفی کالاهای تولید شده و یا خدماتی که توسط شرکت ها انجام می شود 

و همچنین انتقال تکنولوژی نقش بسیار مهمی در توسعه ی صادرات ایفا می کنند. یکی از نمایشگاه های بین المللی که همواره متقاضیان زیادی دارد نمایشگاه بین المللی تهران می باشد که امروزه به عنوان یک ارتباط دهنده بین تولید کننده و صادرکنندگان کالاها با بازارهای جهانی شناخته شده است. همانطور که میدانید افزایش صادرات یکی از اصلی ترین و با اطمینان میتوان گفت که مهم ترین اهداف شرکت ها و همچنین صاحبان صنایع محسوب می شود که آنها با حضور در نمایشگاه بین المللی تهران می توانند به این مهم دست پیدا کنند. در واقع نمایشگاه بین المللی تهران امروزه به عنوان یک ابزار کارآمد و موثر در جهت ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ شناخته شده است و به ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ تبدیل شده است و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اما همانطور که میدانید نمایشگاه بین المللی تهران برای صاحبان صنایع و تولید کنندگان مزایای بسیار زیادی دارد که با حضور در آن میتوانند به آن دست پیدا کنند. در این قسمت در نظر داریم بخشی از مزایای نمایشگاه بین المللی تهران را برای شما عنوان کنیم.

مزایای نمایشگاه بین المللی تهران

 یکی از بزرگترین مزایایی که نمایشگاه بین المللی تهران در اختیار شرکت ها قرار میدهد مشتریان بالقوه ای می باشد که در هنگام بازدید با آنها روبرو می شوند. در واقع اینگونه عنوان می شود که وقتی یک بازدیدکننده چند روز از وقت خود را صرف بازدید از نمایشگاه می کند قطعا یکی از مشتریان جدی محسوب می شود که تصمیم دارد یک رابطه تجاری ایجاد کند. از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎي ﺣﻀﻮر درﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺴﺐ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻗﺒﯿﻞ : ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻨﻮع، ﻗﯿﻤﺖ و …ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. شما در نمایشگاه بین المللی تهران این فرصت را دارید که از جدیدترین اخبار و اطلاعات تکنولوژی مرتبط با کار خود و سایر تکنولوژی ها باخبر شوید و در صورت نیاز آنها را در مجموعه کاری خود به کار گیرید.